Search Result of "R. G. KENNETH"

About 36 results
Img

Researcher

นาย ธรรมกร แซ่ตั้ง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีวสารสนเทศ, วิทยาการข้อมูล

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

A Dynamic General Equilibrium Model of Food and Energy Crop

ผู้แต่ง:ImgDr.Aerwadee Premashthira, Assistant Professor, ImgKenneth S. Lyon,

วารสาร:

Img

Researcher

ดร. วีนาวรรณ สมผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry), ผลึกศาสตร์ (Crystallography), เคมีของแข็ง (Solid State Chemistry), วัสดุศาสตร์ (Material Science)

Resume

Img
Img

งานวิจัย

โครงการถอดรหัสพันธุกรรมงูพิษในประเทศไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:ดร.ธรรมกร แซ่ตั้ง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, ImgKenneth Hodge, Imgดร.ธรรมกร แซ่ตั้ง, Imgนายแพทย์ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

โครงการถอดรหัสพันธุกรรมงูพิษในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยและรักษาโรค (2018)

หัวหน้าโครงการ:ดร.ธรรมกร แซ่ตั้ง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, ImgKenneth Hodge, Imgดร.ธรรมกร แซ่ตั้ง, Imgนายแพทย์ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล

แหล่งทุน:ทุนส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Img

Researcher

นาย เกรียงศักดิ์ มั่นเสถียรสิน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Nitrogen and harvest date affect developmental morphology and biomass yield of warm-season grasses

ผู้แต่ง:ImgDr.Naroon Waramit, Assistant Professor, ImgKenneth J. Moore, ImgEmily Heaton,

วารสาร:

Img Img Img

Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

The Third Prize for the Best Student Poster Presentation in the 7th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture (2008) (2008)

ผลงาน:Antiviral Activity of Anti-lipopolysaccharide Factors from the Black Tiger Shrimp, Penaeus monodon

นักวิจัย: Imgดร.ศิรินิตย์ ธารธาดา, อาจารย์ ImgSirikwan Ponprateep ImgKunlaya Somboonwiwat ImgHaipeng Liu ImgIrene S?derh?ll ImgKenneth S?derh?ll ImgAnchalee Tassanakajon

Doner:The Fish Health Section(FHS) of the Asian Fisheries Society(AFS)

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : GROUP DISCUSSION 1 Research Needs on the Pathologens )

ผู้เขียน:ImgCHARLES GARDNER SHAW, ImgRobert G. Kenneth, ImgM. M. PAYAK

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Shaw : I will lead off by discussing mating reaction – item 1. There is uncertainty as to where meiosis occurs in the life eyeles of Oomycetes. For years in fungi like the downy mildews (DMs) the nucleus in the oospore was considered diploid (2n) and meiosis was reported to occurduring oospore germination. However, Sansome (Chromosomes Today, V, i: 77-83. 1966) has hyoothesized that all the oomyeetes, including the DMs, may be diploid in their vegetative state. This would mean that meiosis does not occur in the first divisions of the oospore nucleus but occurs in the formation of gamete nuclei i.e. during the last two nuclear divisions in the antheridium and oogonium respectively. The genetic basis for pathogenicity is entirely different if we are dealing with diploid (2n) vegetative mycelium instead of haploid (1n) mycelium. We must clarify the chromosomal and nuclear content of the mycelium of DMs.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 010, Issue 2, Jul 76 - Dec 76, Page 182 - 191 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : THE DOWNY MILDEWS OF CORN AND OTHER GRAMINEAE IN AFRICA AND ISRAEL, AND THE PRESENT STATE OF KNOWLEDGE AND RESEARCH )

ผู้เขียน:ImgR. G. KENNETH

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

I includes “other Gramineae” in the title for two reasons. First, most downy mildew (DM) species that infect corn (Zea mays L.) are known to attack other Gramineae as well, and of these, a few are thus far much more important on crops other than corn, e.g. Sclerospora graminicola and S. miscanthi. Secondly, in Africa, the DM spp. on Gramineae have not always been correctly or positively identified, a situation that continues today. It is quite possibly that a particular species present in one region of Africa differs in host range from isolates in other African regions and on other continents. Careful work must be done in order to corroborate or dismiss accumulated reports over many years as to the identity and host range for Africa.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 010, Issue 2, Jul 76 - Dec 76, Page 148 - 159 |  PDF |  Page 

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Crystal growth and physical characterization of picolinic acid cocrystallized with dicarboxylic acids

ผู้แต่ง:ImgDr.Weenawan Somphon, Assistant Professor, ImgHaller, Kenneth J,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Theophylline Cocrystallized with Salicylic Acid and Picolinic Acid:Preparation and Physical Properties

ผู้แต่ง:ImgDr.Weenawan Somphon, Assistant Professor, ImgKenneth J. Haller,

วารสาร:

Img Img

12