Search Result of "Quan Vo Minh"

About 5 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Bacterial cellulose modification using static magnetic field

ผู้แต่ง:ImgQuan Vo Minh, ImgBin Li, ImgDr.Prakit Sukyai, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Biodegradability of bioplastics, Nanocellulose, composting

Resume

Img

Researcher

ดร. กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีของแป้ง, เทคโนโลยีน้ำตาล , เทคโนโลยีชีวภาพ

Resume