Search Result of "Quality indicators"

About 12 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบคุณภาพน้ำบางประการในพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณลุ่มน้ำสาขาลำพะเนียง จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้เขียน:Imgกรวรรณ สุขจำลอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, Imgพัฒนา อนุรักษ์พงศธร

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนามาตรฐานคุณภาพหนังโค สำหรับอุตสาหกรรมสินค้าหนัง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน)

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิริพร วิหคโต, Imgนายสุรชัย เปี่ยมคล้า

Img

Researcher

นาย สุรชัย เปี่ยมคล้า

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การผลิตสัตว์

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ศิริพร วิหคโต

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาง ผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน)

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Integrated Farming Systems, ระบบการผลิตโคกระบือในฟาร์มของเกษตรกรรายย่อยในชนบท, การใช้แรงงานกระบือในระบบการเกษตรในชนบท

Resume