Search Result of "Quality Assurance"

About 130 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาอายุการเก็บและการประกันคุณภาพปลาผงและผลิตภัณฑ์จากปลาผง (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสิริพร สธนเสาวภาคย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจันทิมา จาปะเกษตร์

แหล่งทุน:โครงการร่วมปลาผงไทย-นอร์เวย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบประกันคุณภาพการผลิตต้นกล้าพืชผักเศรษฐกิจ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

1234567