Search Result of "Purpureocillium lilacinum"

About 5 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความรุนแรงของเชื้อราสาเหตุโรคของแมลงเพื่อควบคุมแมลงพาหะโรคใบขาวอ้อย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอ้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การใช้จุลินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มณจันทร์ เมฆธน, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัทแอพพลายเค็ม (ประเทศไทย)จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

Researcher

ดร. มณจันทร์ เมฆธน, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume