Search Result of "Punyawattoe, P."

About 7 results
Img

Researcher

ดร. สนธยา สำเภาทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์เกษตร, ธุรกิจเกษตร

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume