Search Result of "Pumipat Tongyoo"

About 29 results
Img
Img

งานวิจัย

ระบบการผลิตมะเขือเทศเชอรี่คุณภาพสูงเชิงพาณิชย์ (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปุณยวีร์ เดชครอง, Imgดร.อรอุบล ชมเดช, อาจารย์, Imgนายวินัย อุดขาว, อาจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

Img

งานวิจัย

มะเขือเทศสายพันธุ์แท้ต้านทานโรคเหี่ยวเขียว (Bacterium wilt) (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อรอุบล ชมเดช, อาจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img

งานวิจัย

การสร้าง haploid inducer line โดยการชักนำให้กลายพันธุ์ด้วยเอทิลมีเทนซัลโฟเนต (EMS) ในมะเขือเทศเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปุณยวีร์ เดชครอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกอ.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การทดสอบสายพันธุ์มะเขือเทศสีดาปรับปรุงต่อความต้านทานโรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอุบล ชมเดช, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (4)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาจีโนมของต้นไม้ในป่าเต็งรังและป่าเบญพรรณของไทย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อดิศร ไชยบาง, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนามะเขือเทศเชอรี่สายพันธุ์ไม่ทอดยอดเพื่อลดต้นทุนการผลิต (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปุณยวีร์ เดชครอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, Imgดร.อรอุบล ชมเดช, อาจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกอ.

Img

งานวิจัย

โปรแกรมวิจัยผลิตภัณฑ์เกษตรไทยมูลค่าสูงและสมุนไพรคุณภาพ: การบูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนากระชายคุณภาพของไทย (2022)

หัวหน้าโครงการ:ศ. ดร.ชุติมา คูหากาญจน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, Imgดร.อรอุบล ชมเดช, อาจารย์, Imgนายวินัย อุดขาว, อาจารย์, Imgดร.พรชัย ไพบูลย์, อาจารย์, Imgดร.พรรณี ชื่นนคร, อาจารย์, Imgดร.ศริญารัชจ์ ธนสารสุรพงศ์, Imgดร.ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง, Imgดร.สิริกุล วะสี, Imgผศ. ดร. ศิลา กิตติวัชนะ, Imgผศ.ดร.ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล, Imgรศ. ดร.ศักดิ์ดา คุ้มหรั่ง, Imgรศ. ดร.สุกัญญา มหาธีรานนท์, Imgศ. ดร.ชุติมา คูหากาญจน์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและการจาแนกพริกพื้นเมืองในประเทศไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สิริกุล วะสี, Imgวาสนา เกษหอม

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ทรานสคริปโตมของพันธุ์ข้าวไทยเพื่อค้นหายีนเป้าหมายที่มีศักยภาพในการลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน (2021)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.วาสินี พงษ์ประยูร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, Imgผศ.ดร.วาสินี พงษ์ประยูร

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงสายพันธุ์กะเพราที่เหมาะสมสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปประเภทใช้ความร้อนและแช่เยือกแข็งพร้อมรับประทานเพื่อตลาดในประเทศและการส่งออก (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอุบล ชมเดช, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวเกียรติสุดา เหลืองวิลัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปุณยวีร์ เดชครอง, Imgนายอนุชา วงศ์ปราณีกุล, Imgนายทัศนัย ชัยเพ็ชร, Imgนางสาววันณิสา พูลเดช, Imgดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, Imgน.ส.วราภรณ์ สินสถารพรพงศ์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
12