Search Result of "Publicness"

About 4 results
Img

การประชุมวิชาการ

ภาพสะท้อนความเป็นสาธารณะของพื้นที่สาธารณะในเมือง (2016)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Architectural Design, Architectural Theory & Design Methods, Theory of Place-Making

Resume