Search Result of "Puanglarp, N"

About 5 results
Img

Researcher

นาง วันทนา อยู่สุข, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. อรพร หมื่นพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:อาหารสัตว์น้ำ และฮอร์โมนสัตว์น้ำ

Resume