Search Result of "Pu, W"

About 56 results
Img

การประชุมวิชาการ

Mechanism and characterization of Pu-erh tea theabrownin

ผู้แต่ง:ImgQiuping Wang, ImgJiashun Gong , ImgDr.Sarote Sirisansaneeyakul, Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

The antioxidant effect of theabrownin extracted from Zijuan Pu-erh tea in vitro and in vivo.

ผู้แต่ง:ImgWang Qiuping, ImgGong Jiashun, ImgPeng Chunxiu, ImgDr.Sarote Sirisansaneeyakul, Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Dominant fungi observed in the solid-state fermentation of Pu-erh tea

ผู้แต่ง:ImgQiuping Wang, ImgDr.Sarote Sirisansaneeyakul, Professor, ImgJiashun Gong,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

งานวิจัย

ปฐมสมโพธิวัดตองปุ: ความสัมพันธ์ระหว่างจิตรกรรมกับวรรณกรรมพุทธประวัติ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเสาวณิต วิงวอน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

แนวทางการพัฒนากระบวนการถ่ายทอดและการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปหน่อไม้ของชุมชนบ้านพุเตย จังหวัดกาญจนบุรี (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหลักสูตรค่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123