Search Result of "Province"

About 8787 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษานิเวศวิทยาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดหนองคาย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, Imgนายวุฒิชัย กปิลกาญจน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ดำรงค์ ศรีพระราม, อาจารย์, Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

ความรู้ทางการเงินและการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณของประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวตติยาภรณ์ ศิริศักดากุล, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำตำบลเขาต่อ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวทัศวรรณ ปีคุณ, Imgนางสาวนุสบา บุสภาค, Imgนางสาวพัชรา วงค์ทอง, Imgนางสาวสุมารินทร์ จันปุย, Imgนายดุริยางค์ วรางค์รัตน์, Imgนายประเสริฐษา ญาคำ, Imgนายสัญชัย เอี่ยมประเสริฐ, Imgผศ.ดร.ศักดิ์ศรี รักไทย, Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวปานชีวัน ปอนพังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเจษฎา เตชมหาศรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายภักดี คบกลาง, อาจารย์, Imgนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วัจน์วงค์ กรีพละ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศรีศักดิ์ จ่างจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวกัณฐิกา กล่อมสุวรรณ, อาจารย์, Imgนางสาวอธิกา วงค์กวานกลม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายวิทยา ศรีสมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอมรเดช นวลมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นัทกาญจน์ ประเสริฐสังข์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเศรษฐกร กาเมือง, อาจารย์, Imgดร.ณัฐชัย โปร่งมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมทรัพยากรน้ำ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...