Search Result of "Promkatkaew, M."

About 49 results
Img

Researcher

ดร. มาลินี พรหมขัติแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Computational Chemistry, Physical Chemistry

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การคำนวณทางเคมีควอนตัมเพื่อทำนายการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนังสำหรับสารประกอบเคมีอินทรีย์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มาลินี พรหมขัติแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ธิตินันท์ กาพย์เกิด, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เคมีอินทรีย์สังเคราะห์, เคมีอินทรีย์เชิงแสง

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว กรบงกช บูรณ์เจริญ

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Biotechnology, Biochemistry

Resume

Img
Img
123