Search Result of "Professor Peter Tregenza"

About 4 results
Img

งานวิจัย

การลดลงของแสงบาดตาโดยวิวที่น่าสนใจ (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสำนักงาน กพ.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Discomfort glare from interesting images

ผู้แต่ง:ImgDr.Nuanwan Tuaycharoen, Associate Professor, ImgProfessor Peter Tregenza,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

View and discomfort glare from windows

ผู้แต่ง:ImgDr.Nuanwan Tuaycharoen, Associate Professor, ImgProfessor Peter Tregenza,

วารสาร:

Img Img Img Img

Img

Researcher

ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:แสงและการส่องสว่าง, การออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ, การออกแบบอาคารเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, นวัตกรรมอาคาร, อาคารประหยัดพลังงาน

Resume