Search Result of "Professor Dr. Joseph KHEDARI"

About 6 results
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ผลงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 52 : ระดับชมเชย (2015)

ผลงาน:การพัฒนาบล็อกปูนซีเมนต์ขาว ผสมฟางข้าวเสริมไม้ไผ่

นักวิจัย: Imgนายคำชาย พันทวงศ์ Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์ ImgProfessor Dr. Joseph KHEDARI

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

ซีเมนต์บล็อกเสริมไม้ไผ่สานเพื่อการลดความร้อนเข้าสู่อาคาร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

แผ่นกรองแสงจากรกมะขามเพื่อการลดความร้อนสำหรับอาคาร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นวัตกรรมสำหรับอาคารเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และสุขภาวะ, อาคารประหยัดพลังงานและสถาปัตยกรรมยั่งยืน, การออกแบบอาคารสูง

Resume