Search Result of "Professor Chuanyi Ji"

About 4 results
Img

งานวิจัย

การล้มเหลวของระบบเครือข่ายและความสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาพร เอื้อจงมานี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgProfessor Chuanyi Ji

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Large-Scale Network-Service Disruption: Dependencies and External Factors

ผู้แต่ง:ImgDr.Supaporn Erjongmanee, Assistant Professor, ImgProfessor Chuanyi Ji,

วารสาร:

Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

Inferring Cascading Network-Power Disruptions and Sustainability

ผู้แต่ง:ImgDr.Supaporn Erjongmanee, Assistant Professor, ImgProfessor Chuanyi Ji, ImgJames Momoh,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

ดร. สุภาพร เอื้อจงมานี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การเรียนรู้ด้วยสถิติ, การวิเคราะห์ข้อมูล

Resume