Search Result of "Prof.Michael O'Mahony"

About 3 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการทดสอบความชอบของผู้บริโภค (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgProf.Michael O'Mahony

แหล่งทุน:Davis Sensory Science Foundation

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img

Researcher

ดร. สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สมบัติวัสดุอาหาร, วิทยากระแส (rheology), sensory science

Resume