Search Result of "Primary care"

About 14 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคาดหวังของผู้ป่วยต่อคุณภาพบริการของหน่วยบริการปฐมภูมิในอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

ผู้เขียน:ImgSakkaya BOONROD

ประธานกรรมการ:Imgนายณรงค์ ศรีสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ในเขตภาคกลาง กระทรวงสาธารณสุข

ผู้เขียน:Imgผดุงศิลป์ เพ็งชะอุ่ม

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

หัวเรื่อง:คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานบริการปฐมภูมิ ในเขตภาคกลาง กระทรวงสาธารณสุข

Img

Researcher

นาย อนันต์ อิฟติคาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาที่สนใจ:พฤติกรรมศาสตร์, อนามัยชุมชน, สุขศึกษา, การส่งเสริมสุขภาพ, ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนของเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนจังหวัดสระบุรี

ผู้เขียน:Imgสุพิชญา ทองแท้

ประธานกรรมการ:Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานสุขศึกษาของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgพิกุล โกสิยานันท์

ประธานกรรมการ:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. วรินท์มาศ เกษทองมา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วิจัยเชิงคุณภาพ , อนามัยชุมชน , การดูแลเด็กปฐมวัย

Resume

Img

Researcher

ดร. วุธิพงศ์ ภักดีกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์สุขภาพ, ความเสี่ยงต่อสุขภาพ(บุหรี่ สุรา ยาเสพติด) , โรคไม่ติดต่อ (เบาหวาน อุบัติเหตุ ผู้สูงอายุ), ระบบบริการสุขภาพ (District Health System)

Resume

Img
Img

Researcher

นางสาว จิรพิชชา บุญพอ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาที่สนใจ:โภชนาการ, การกำหนดอาหาร

Resume

Img

Researcher

นางสาว เบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สุขภาพผู้สูงอายุ (Elderly health), กายภาพบำบัด, การยศาสตร์ (Ergonomic)

Resume