Search Result of "Primal-Dual Interior Point"

About 3 results
Img

งานวิจัย

การจัดการจราจรข้อมูลในเครือข่ายไอพี ด้วยวิธีจุดภายในไพรมอล-ดูอัล (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. กายรัฐ เจริญราษฎร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครือข่ายคอมพิวเตอร์, อัลกอริทึมในการออกแบบระบบเครือข่าย

Resume