Search Result of "Prestressed Concrete Bridge"

About 10 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ระยะโก่งของสะพานคอนกรีตอัดแรงต่อเนื่องสามช่วงที่มีหน้าตัดเปลี่ยนแปลงตามความยาว

ผู้เขียน:Imgดุจตะวัน วิไลวงษ์

ประธานกรรมการ:Imgนายสมโพธิ์ วิวิธเกยูรวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. วิชัย กิจวัทวรเวทย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Structural Reliability, Structural Engineering, Reliability Method, Steel Structures, Prestressed Bridge Engineering, Dynamic engineering , ออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว, Prestressed concrete Bridge, Health Monitoring Bridge structures, Steel and RC. Bridge design, Full Load testing structures

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:IMMS Co.,Ltd.

หัวเรื่อง:การศึกษาพฤติกรรมและอายุการใช้งานของสะพานคอนกรีตอัดแรงชนิด Box Girder

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชัย กิจวัทวรเวทย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:IMMS CO., LTD.

หัวเรื่อง:การศึกษาพฤติกรรมความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกตามมาตรฐานกรมทางหลวงของคานคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงรูปตัวไอ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชัย กิจวัทวรเวทย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17

หัวเรื่อง:การทำนายอายุการใช้งานของสะพานประเภทคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้ง ที่ 17

หัวเรื่อง:การประเมินความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของสะพานประเภทคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ