Search Result of "Preecha PANCHAROEN"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้เขียน:ImgPreecha PANCHAROEN

ประธานกรรมการ:Imgนายบรรเทา กิตติศักดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสมศักดิ์ วิราพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgมณฑป ไชยชิต

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf