Search Result of "Pre-service training"

About 6 results
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:สภาพการจัดและการประเมินผลการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2554

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว วรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อาชีวศึกษา, การพัฒนาสมรรถนะ, มาตรฐานอาชีพ, วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา

Resume