Search Result of "Prayoonsak Pluengphon"

About 6 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาคุณลักษณะ คุณสมบัติเชิงแสงและคุณสมบัติเชิงไฟฟ้าของฟิล์มบางเลดแอนติโมนีออกไซด์เพื่อประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์เชิงแสงศักยภาพสูง (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกุวลัย พันธุโรทัย

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาคุณลักษณะเชิงโครงสร้าง คุณสมบัติเชิงแสงและเชิงไฟฟ้าสำหรับฟิล์มบางโพแทสเซียมแอนติโมนีออกไซด์เพื่อการประยุกต์ใช้เป็นตัวดูดกลืนแสงในเซลล์แสงอาทิตย์ (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวรัชนีกร หอมชื่นจิตร

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและวัสดุศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Synthesis of semiconductor nanostructures, Thin films and quantum dots for solar cells application

Resume