Search Result of "Prawit SUTTIROENGAROON"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของผู้นำครอบครัวในการป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับยาบ้า: ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนแออัดริมคลองบางซื่อ ลาดพร้าว 46

ผู้เขียน:ImgPrawit SUTTIROENGAROON

ประธานกรรมการ:Imgนายปราโมทย์ ลำใย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

กรรมการวิชารอง:ImgPanomporn Phoomchan

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf