Search Result of "Pranlekha Traiwatcharanon"

About 22 results
Img

งานวิจัย

การประดิษฐ์เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเซนเซอร์โดยใช้วัสดุนาโนสำหรับตรวจจับไอระเหยของระเบิด (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.บำเหน็จ สุดชมโฉม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ส่วนกลาง มก.สำหรับสนับสนุนกลุ่มวิจัยของวิทยาเขตบางเขนเพื่อสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Flexible room-temperature resistive humidity sensor based on silver nanoparticles

ผู้แต่ง:ImgPranlekha Traiwatcharanon, ImgKriengkri Timsorn, ImgDr.Chatchawal Wongchoosuk, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

Synthesis and characterization of silver nanostructures based on reducing agents from plants

ผู้แต่ง:ImgHathainut Jaroenrit, ImgPranlekha Traiwatcharanon, ImgDr.Chatchawal Wongchoosuk, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ช้อนอัจฉริยะ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัมพิกา บันสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อรทัย จงประทีป, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รติพร มั่นพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปณิทัต หาสิน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิไล ศิริวัชรไพบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ไชยา ประสิทธิชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รมิดา รัตนคาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (6)

Img

งานวิจัย

เครื่องตรวจวัดสารปนเปื้อนฟอร์มาลินในอาหารทะเลแบบพกพาได้ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดเซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณโซเดียมในอาหาร (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. วิไล ศิริวัชรไพบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เคมีไฟฟ้าเเละตัวเร่งปฏิกิริยาทางเคมีไฟฟ้า

Resume

Img

Researcher

ดร. นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

Resume

12