Search Result of "Positive effect"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:Appalachian State University ,North Carolina, USA.

หัวเรื่อง:ผลของกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมทางกายทีมีต่อความพึงพอใจในชีวิตและความรู้สึกด้านบวก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

ผลของกรใช้ความร้อนแบบโอห์มมิคต่อคุณภาพสับปะรดพร้อมบริโภค (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgMr. Pham Hoang

แหล่งทุน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Physical Education/Physical Activity/Well-Being/Aging

Resume