Search Result of "Population Aging"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

Effect of Population Aging on Total Factor Productivity:Evidence from Thai Agriculture (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

What Drives Labor Productivity in the Aging Agriculture of Thailand?

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

นางสาว วลีรัตน์ สุพรรณชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์พัฒนา ผลิตภาพรวมภาคเกษตร

Resume