Search Result of "Poopath, M."

About 89 results
Img

งานวิจัย

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชาญ ภู่พัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

Img

งานวิจัย

อิทธิพลของฐานรากดินอ่อนที่มีผลต่อชั้นผิวทาง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชาญ ภู่พัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชาญ ภู่พัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Three New Taxa and a New Record of Lasianthus (Rubiaceae) in Thailand

ผู้แต่ง:ImgNapiroon, T., ImgBalslev, H., ImgPoopath, M., ImgChamchumroon, V., ImgDr.Srunya Vajrodaya, Associate Professor, ImgChayamarit, K.,

วารสาร:

Img

Img

งานวิจัย

การศึกษาความหลากชนิดและสถานภาพการอนุรักษ์พรรณพืชวงศ์บุก บอน ในป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายมานพ ผู้พัฒน์, Imgสุธิดา มณีอเนกคุณ

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (4)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Ridsdalea alba (Rubiaceae), a new species from southern Thailand

ผู้แต่ง:ImgKhammongkol, K., ImgChamchumroon, V., ImgPoopath, M., ImgDr.Srunya Vajrodaya, Associate Professor, ImgDr.Sarawood Sungkaew, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Three New Taxa and a New Record of Lasianthus (Rubiaceae) in Thailand

ผู้แต่ง:ImgTiwtawat Napiroon, ImgHenrik Balslave, ImgMANOP POOPATH, ImgVoradol Chamchumroon, ImgDr.Srunya Vajrodaya, Associate Professor, ImgKongkanda Chayamarit,

วารสาร:

Img Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Lasianthus yalaensis (Rubiaceae), a new species from peninsular Thailand

ผู้แต่ง:ImgNapiroon, T , ImgPoopath, M, ImgDr.Sutee Duangjai, Assistant Professor, ImgBalslev, H, ImgDr.Srunya Vajrodaya, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Rothmannia macrophylla (Rubiaceae), a new record for Thailand

ผู้แต่ง:ImgKhammongkol, K., ImgChamchumroon, V., ImgTetsana, N, ImgPoopath, M., ImgSae Wai, J., ImgDr.Sarawood Sungkaew, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์และประเมินผลภาพการรับน้ำหนักบรรทุก ของเสาเข็มในชั้นดินกรุงเทพฯ

ผู้เขียน:Imgสมเกียรติ ทรัพย์ทวีศิริกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิชาญ ภู่พัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุนทร ลัภกิตโร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงการชลประทานระบบท่อบ้านดอนกอก จังหวัดขอนแก่น

ผู้เขียน:Imgแหลมทอง พงศ์สุทธิยากร

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิชาญ ภู่พัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ขนาดของโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตหมวดผลิตภัณฑ์จากโลหะ

ผู้เขียน:Imgเทียนทิพย์ แสงแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิชาญ ภู่พัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอำนวย กาจีนะ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสงขลา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ผู้เขียน:ImgSumpun SIRIPUN

ประธานกรรมการ:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิชาญ ภู่พัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgทองฟู ศิริวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการเฉือนของคานคอนกรีตคุณภาพสูงที่เสริมเหล็กปลอก

ผู้เขียน:Imgจักรพรรดิ์ กอณีนัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.ต่อกุล กาญจนาลัย, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ตระกูล อร่ามรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิชาญ ภู่พัฒน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการกระจายตัวของขนาดเม็ดดิน และรูปร่าง ความแข็งแรงทนทานของเม็ดดิน ที่มีต่อคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินลูกรัง

ผู้เขียน:Imgสุรชัย สิงห์สาธร

ประธานกรรมการ:Imgนายประทีป ดวงเดือน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิชาญ ภู่พัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายวัชรินทร์ วิทยกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงคุณภาพดินกระจายตัวด้วยปูนขาวสำหรับงาน เขื่อนดินถม

ผู้เขียน:Imgสันติ กวินวงศ์ไพบูลย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิชาญ ภู่พัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบอาคารระบาย น้ำล้นรูปเกือกม้า

ผู้เขียน:Imgสมมาตร ชุ่มชิต

ประธานกรรมการ:Imgนายฉลอง เกิดพิทักษ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิชาญ ภู่พัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการวงจรส่วยบุคคลระหว่างประเทศของการสื่อสารแห่งประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgอุบลฉัตร อุมาเนตย์

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิชาญ ภู่พัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวนาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่มีต่อการปฏิบัติงานของอาสาจราจร ในกองบังคับการตำรวจนครบาล2

ผู้เขียน:Imgฉัตรชัย ศักดาวิศิษฏ์

ประธานกรรมการ:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิชาญ ภู่พัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอัจฉรีย์ จันทลักขณา

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12345