Search Result of "Pongpanich, N."

About 90 results
Img

Researcher

ดร. นิติรงค์ พงษ์พานิช

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การออกแบบเครื่องจักรกล, ระบบควบคุมอัตโนมัติ, การสั่นสะเทือนเชิงกล

Resume

Img

Researcher

นางสาว อริยา พงษ์พานิช, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาธุรกิจโรงแรมและไมซ์ คณะอุตสาหกรรมบริการ

สาขาที่สนใจ:การโรงแรมและท่องเที่ยว

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการชุดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟฟิกสำหรับภาคการเกษตร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นาวาโท ดร.กฤษฎา แสงเพ็ชร์สอง)

Img

งานวิจัย

การออกแบบและพัฒนาซองบังคับวัวเพื่องานทางสัตวแพทย์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (น.สพ.กฤษฎา บำรุงกิจ และ น.สพ.ธีระชาติ เสร็จกิจ)

Img

งานวิจัย

การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ตัดเครือกล้วย (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการชุดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟิกสำหรับภาคการเกษตร (2013)

หัวหน้าโครงการ:นาวาโท ดร. กฤษฎา แสงเพ็ชร์ส่อง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช, Imgนาวาโท ดร. กฤษฎา แสงเพ็ชร์ส่อง, Imgอิทธิเดช มูลมั่งมี

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Strategies Hotel for Thai Elderly Tourists in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Susaraporn Taengtanglam, Lecturer, ImgMs.ARIYA PONGPANICH, Lecturer,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การใช้เทคนิคแสงเทียมด้วยหลอด LEDs ในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพกะเพรา และโหระพา (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิริวรรณ ทิพรักษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวุฒิชัย ทองดอนแอ, Imgนางสาวภคพร สาทลาลัย, Imgดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2562

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาประสิทธิภาพของเตาชีวมวลโดยใช้แบบจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิพร เนียมหอม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เทคนิคใหม่ในการขยับแขนกลยืดหยุ่นอย่างรวดเร็วโดยมีการสั่นสะเทือนน้อย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิทิต ฉัตรรัตนกุลชัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (11)

Img

งานวิจัย

แอคติโนมัยสีทจากยูคาลิปตัสและความสามารถในการยับยั้ง Cryptosporiopsis eucalypti และ Teratosphaeria destructans (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นางสาว เชิญขวัญ แซ่โซว, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาธุรกิจโรงแรมและไมซ์ คณะอุตสาหกรรมบริการ

สาขาที่สนใจ:การโรงแรมและท่องเที่ยว

Resume

Img

Researcher

นาง กัลยา พูลทรัพย์

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The Need for Hotel Elderly’s in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Susaraporn Taengtanglam, Lecturer, ImgMs.ARIYA PONGPANICH, Lecturer, Imgรศ.ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงษ์,

วารสาร:

12345