Search Result of "Ponchai, J"

About 5 results
Img
Img

งานวิจัย

ระบบปลดล็อคนิรภัยปลดล็อคด้วยแท่งแก้วคริสตัล (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายคทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชัชวาล พลไชย, ponchai.chat@hotmail.com, Imgนายณัฐพล ไวศยวรรณ, nutthapol.wai@hotmail.com

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย คทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Image Processing , Computer Vision

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์รุ่นใหม่: จากเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดดายเซนซิไทส์สู่เซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:ดร. นพพร รุจิสัมพันธ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร. นพพร รุจิสัมพันธ์

แหล่งทุน:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

Researcher

นางสาว ธิดารัตน์ สุภาสัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เซลล์แสงอาทิตย์ สารกึ่งตัวนำ ฟิล์มบาง surface photovoltage

Resume