Search Result of "Political Science"

About 2994 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความคิดเห็น(ความพึงพอใจ)ของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

บทสำรวจสถานภาพและแนวโน้มของบทความวิชาการในการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2019)

ผู้แต่ง:ImgMr.srirath gohwong, Assistant Professor, Imgผุสดี อิสระเสรีพงษ์ , Imgเทวิตา บุญวิเศษ , Imgอภิวัฒน์ สุมาลี , Imgอิทธิรัตน์ อุไรรงค์ , Imgเมริสา ณ พิบูลย์ , Imgธัชพนธ์ สุทธิสาร , Imgศรัณยา เนตรสุทัศน์ , Imgณัฐดนัย ปัญญาเพียร , Imgณัฏฐ์ชวัล โกสัยกานนท์, Imgสุภาวิดา สมเดช , Imgวนัสนันท์ สาระกุล , Imgนฤพร โยธาทิพย์ , Imgรชฏ ทรงศิริ, Imgวัชรพงษ์ หิรัณยะวสิต , Imgกิตติโชค ดิษริยะกุล, Imgเบญจพร เหล่าโนนคร้อ, Imgปินัดดา ปุณโกวิทย์ , Imgกิตติภพ สุขศรีเจริญ , Imgสันธิษณ์ ดิษฐ์อำไพ , Imgออมทอง นันตา, Imgชุติมา ยาแก้ว ,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีต่อเว็บไซต์ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2019)

ผู้แต่ง:ImgMr.srirath gohwong, Assistant Professor, Imgณัฐธยาน์ ทินโสม , Imgรินลดา แจ้งศิริกุล , Imgขวัญกมล เมฆลอย , Imgพัณณิตา บุญพงษา , Imgพิชญาภา บุรพเจตนา , Imgกัลยนันท์ สวนเปี่ยม, Imgขนิษฐา ชูช่อแก้ว , Imgศศิกาญจน์ เพิ่มดี , Imgณัฐดนัย ฉันทกุล , Imgอภิวัฒน์ แก้วประดับ , Imgณัฐสินี ดวงเพ็ชร , Imgจงสฤษฎ์ ศรีสุวรรณ , Imgพัฒนา ภัทรพักตร์ , Imgนัฐรินทร์ ศรีเมือง , Imgนภัสวรรณ พงษ์กลอย, Imgกานติกร บุญกว้าง, Imgนัตติมา ชนันทวารี , Imgพิมพ์ชนก ทัดทาน, Imgศุภวิชญ์ วุฒิลักษณ์ , Imgธนัชชา สุขวิเศษ , Imgเนติพงษ์ ธูปบูชา , Imgสุชานันท์ พัฒน์สินศิริ,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:European Consortium of Political Science and Office of Civil Servant of the Thai Royal Government

หัวเรื่อง:นโยบายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของสหภาพยุโรปต่อเวียตนาม (ทศวรรษ 1990-2000): กรณีศึกษาแนวการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศด้วยทฤษฎีสร้างสรรค์นิยม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

งานวิจัย

ความพึงพอใจของหน่วยงานที่มีต่อมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ของประเทศไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภิรดา ชัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางนิตยา เงินประเสริฐศรี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ, รองศาสตราจารย์, Imgนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เกวลิน ศีลพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:1.ทุนสันบสนุนกลุ่มวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์2.ทุนสนับสนุนการวิจัยของภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

ความคิดเห็นของบัณฑิตรัฐศาสตร์ที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยงานภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

ขนาดการจัดผลิตบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรนันท์ กลันทปุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

12345678910...