Search Result of "Polburee, P."

About 22 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Discovery of Oleaginous Yeast from Mountain Forest Soil in Thailand

ผู้แต่ง:ImgSapsirisuk, S., ImgPolburee, P., ImgLorliam, W., ImgDr.Savitree Limtong, Professor,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Oleaginous yeasts: Biodiversity and cultivation

ผู้แต่ง:ImgPoontawee, R., ImgLorliam, W., ImgPolburee, P., ImgDr.Savitree Limtong, Professor,

วารสาร:

Img

Img

Researcher

ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานระดับโมเลกุลและไฟโลจีนีของยีสต์, เทคโนโลยียีสต์ , เทคโนโลยีการหมักของยีสต์, ยีสต์สำหรับหมักเอทานอลและเทคโนโลยีการหมักเอทานอลโดยยีสต์

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Barnettozyma siamensis f.a., sp nov., a lipid-accumulating ascomycete yeast species

ผู้แต่ง:ImgPolburee, Pirapan, ImgDr.Wichien Yongmanitchai, Lecturer, ImgOhashi, Takao, ImgFujiyama, Kazuhito, ImgDr.Savitree Limtong, Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตลิพิดจากจุลินทรีย์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของยีสต์ในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส และศักยภาพการใช้ ประโยชน์ทางด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
12