Search Result of "Poisson distribution"

About 6 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบวิธีประมาณค่าแบบช่วงสำหรับพารามิเตอร์ของประชากรที่มีการแจกแจงแบบปัวส์ซง

ผู้เขียน:Imgสิทธารักษ์ เขียนศิริ

ประธานกรรมการ:Imgนางสายสุดา สมชิต, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาระบบแถวคอยเพื่อการพัฒนาระบบการให้บริการของงานหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:Imgสุตาภัทร เกตุรามฤทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อำไพ ทองธีรภาพ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. วันดี วณิชย์ศักดิ์พงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สถิติวิเคราะห์, เทคนิคการพยากรณ์, การวางแผนการทดลอง

Resume

Img

Researcher

ดร. อำไพ ทองธีรภาพ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์การถดถอย, สถิติวิเคราะห์

Resume

Img

Researcher

ดร. จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ทฤษฏีทางสถิติ

Resume

Img

Researcher

ดร. วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สถิติ, ความน่าจะเป็น

Resume