Search Result of "Piyachomkwan, K"

About 101 results
Img

Researcher

ดร. เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ

ที่ทำงาน:ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img
Img
Img

Researcher

ดร. กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีของแป้ง, เทคโนโลยีน้ำตาล , เทคโนโลยีชีวภาพ

Resume

Img

งานวิจัย

การศีกษาโครงสร้างและคุณสมบัติทางเคมีของแป้งมันสำปะหลัง (1999)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Transformation and balance of cyanogenic compounds in the cassava starch manufacturing process

ผู้แต่ง:ImgPiyachomkwan, K, ImgWanlapatit, S, ImgChotineeranat, S, ImgDr.Klanarong Sriroth, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Gelatinization and thermal properties of modified cassava starches

ผู้แต่ง:ImgTran, T, ImgDr.Kuakoon Piyachomkwan, ImgDr.Klanarong Sriroth, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456