Search Result of "Piyachat Wungmool"

About 16 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการนำร่องการตรวจจับวัตถุระเบิดโดยวิธีสั่นพ้องควอดรูโพล์นิวเคลียร์ร่วมกับการวัดสนามแม่เหล็กเชิงอะตอม (โครงการวิจัยย่อย) (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางมาลี สุทธิโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.จริน โอษะคลัง

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

Researcher

นาย สุชาติ สุวรรณทัศน์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

Resume

Img

Researcher

นาง มาลี สุทธิโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ดาราศาสตร์ (Astronomy), ระบบจัดการตนเอง (Self organigation System), การสอนฟิสิกส์ทั่วไป (•Geneal Physics teaching)

Resume

Img

Researcher

นาย ภุชงค์ กิจอำนาจสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Thermal Spectroscopy, Ferro-magnetic thin film, Electronics & microcontroller

Resume

Img

Researcher

ดร. ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์ไม่เชิงเส้น (Nonlinear Physics), ตัวกลางกระตุ้นได้ (Excitable media), โทโทกราฟเชิงแสง (•Optical tomography)

Resume

Img

Researcher

ดร. สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Physics, Quantum Optic, Optoelectronic

Resume

Img

Researcher

ดร. คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การขาดน้ำ, การสังเคราะห์ด้วยแสง

Resume