Search Result of "Pitchaya Pakornpadungsit"

About 5 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาฟิล์มกรดนิวคลีอิก/ไคโตซาน สำหรับใช้เป็นวัสดุชีวภาพ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รังสิมา ชลคุป

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

การประชุมวิชาการ

Self-Assembly of DNA/chitosan supramolecular biomaterial

ผู้แต่ง:ImgPitchaya Pakornpadungsit, ImgDr.Wirasak Smitthipong, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

Researcher

ดร. นภชนก (มงคลธำรงกุล) สเวนสัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Endothelial cell biology, Aortic valve biology, Tissue engineering and Mechanobiology , Primary cell culture

Resume

Img

Researcher

ดร. วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยียางพาราและผลิตภัณฑ์, วัสดุชีวภาพจากธรรมชาติ, วัสดุคอมพอสิท, วัสดุพอลิเมอร์, นาโนเทคโนโลยี

Resume