Search Result of "Pitak Paksanondha"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

ศึกษาหาสาเหตุกรณีน้ำท่วมเทศบาลเมืองสกลนครเพื่อหาแนวทางแก้ไข (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยนุช ใจแก้ว, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการช่วยเหลือน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร ปี 2560

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ปิยนุช ใจแก้ว, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม , วิศวกรรมแหล่งน้ำ

Resume