Search Result of "Pissamai PURICOMPEE"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาบทบาทของครูภาษาไทยที่มีต่อการอนุรักษ์และ ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด กรมสามัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:ImgPissamai PURICOMPEE

กรรมการวิชาเอก:Imgเสาวณิต วิงวอน

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf