Search Result of "Pirayut Pattanayanon"

About 2 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Customer value and customer brand engagement: Their effects on brand loyalty in automobile business (2021)

ผู้แต่ง:ImgDr.Sid Terason, Associate Professor, ImgShixin Zhao, ImgPirayut Pattanayanon,

วารสาร:

Img

Img

Researcher

ดร. สิทธิ์ ธีรสรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาที่สนใจ:บริหารธุรกิจ, การตลาด

Resume