Search Result of "Pilot, E"

About 373 results
Img

งานวิจัย

การล้างผักด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงในระดับนำร่อง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต

แหล่งทุน:โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอกระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกับสถาบันการศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

เครื่องเพาะข้าวกล้องเริ่มงอกในระดับนำร่อง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img

งานวิจัย

การผลิตเอนไซม์เคราติเนสในระดับโรงงานต้นแบบ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการสังเคราะห์ MCM-48 ระดับ Pilot Scale เพื่อการดูดซับวิตามินอี (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธรรมชาติ เมชนัน, Imgนายนพพร เทียบปิ่นหยก

แหล่งทุน:บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตไบโอดีเซลชุมชนในระดับนำร่องจากไขมันและน้ำมันในบ่อน้ำเสียของโรงงานกะทิ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการของชุดทดสอบโรคภูมิแพ้จากเรณู สปอร์เชื้อรา ขนสัตว์ และแมลง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์, Imgดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, Imgดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, อาจารย์, Imgดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางชามา อินซอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวพจณิชา อนัคกุล, Imgนพ ประยูร เจนตระกูลโรจน์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img
Img
12345678910...