Search Result of "Pilot, E"

About 398 results
Img

งานวิจัย

การล้างผักด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงในระดับนำร่อง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต

แหล่งทุน:โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอกระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกับสถาบันการศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตเอนไซม์เคราติเนสในระดับโรงงานต้นแบบ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img
Img

งานวิจัย

เครื่องเพาะข้าวกล้องเริ่มงอกในระดับนำร่อง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการของชุดทดสอบโรคภูมิแพ้จากเรณู สปอร์เชื้อรา ขนสัตว์ และแมลง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์, Imgดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, Imgดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางชามา อินซอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางพจณิชา ช่วยจุลจิตร์ (อนัคกุล), Imgนพ ประยูร เจนตระกูลโรจน์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

โครงการการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมวัสดุชีวภาพบำบัด (THAiBioGels) ร่วมกับเครื่องมือแพทย์สำหรับการเหนี่ยวนำการสร้างเนื้อเยื่อกระดูกทดแทนจากระดับห้องปฏิบัติการและสิ่งมีชีวิต (กระต่าย) สู่การต่อยอดทางคลินิก (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จันทิกา ชูโชติรส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิชามญชุ์ เกียรติวุฒินนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ครองขวัญ อัครชนียากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนพ.ธนพล ชอบเป็นไทย, Imgศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยนำร่องการเพาะเลี้ยงและแปรรูปปลาสลิดพันธุ์พื้นเมืองสุพรรณบุรีของโครงการ Gourami Model (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสุทิน สมบูรณ์, Imgดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, Imgดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จีรวรรณ มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุขกฤช นิมิตรกุล, อาจารย์, Imgนางสาวณัฎฐิกาฑ์ เหมภัทรสุวรรณ, อาจารย์, Imgเดชา รอดระรัง, Imgพงษ์พันธ์ สุนทรวิภาต

แหล่งทุน:บริษัทอัลฟ่าคอมจำกัด

Img
12345678910...