Search Result of "Phuangpornpitak, W"

About 65 results
Img

Researcher

ดร. นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมไฟฟ้า, พลังงานทดแทน

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์หาตำแหน่งการติดตั้งของผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากในระบบจำหน่าย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

โครงการต้นแบบเมืองเขียวที่ชาญฉลาด (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:การเคหะแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการผลิตไฟฟ้าในเขตจังหวัดสกลนคร (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

งานวิจัย

การหาราคาค่าไฟฟ้าสมดุลสำหรับแหล่งพลังงานทดแทนในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

A Study of Integrating Renewable Energy in Smart Grid System (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

Energy Flow in PV Hybrid System for an Island Community (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Swedish International Development Co-operation Agency (Sida)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ระบบรดน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

ศักยภาพพลังงานลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าในเขตจังหวัดนครพนม (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

Renewable Energy Options for an Island Community (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Swedish International Development Co-operation Agency (Sida)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับรับซื้อน้ำมันเหลือใช้ (โครงการต่อเนื่อง ระยะที่ 2) (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับรับซื้อน้ำมันเหลือใช้ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

งานวิจัย

การจัดการพลังงานในระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน เพื่อรองรับการทำงานของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

การประชุมวิชาการ

Assessment of solar photovoltaic based water purification system

ผู้แต่ง:ImgDr.Napaporn Phuangpornpitak, Associate Professor, ImgWeerachai Phuangpornpitak,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

A Study of Particle Swarm Technique for Renewable Energy Power Systems

ผู้แต่ง:ImgDr.Napaporn Phuangpornpitak, Associate Professor, ImgPrommee, W, ImgTia, S, ImgPhuangpornpitak, W,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2553 (2010)

นักวิจัย:Imgดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

Doner:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556 (2013)

นักวิจัย:Imgดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

Doner:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1234