Search Result of "Phu Chong Na Yoi national park"

About 18 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของพรรณพืชในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารพฤกษศาสตร์ไทย

หัวเรื่อง:อนุกรมวิธานของกกสกุล Cyperus L. ในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี

Img

ที่มา:วารสารพฤกษศาสตร์

หัวเรื่อง:อนุกรมวิธานของกกสกุล Cyperus L. ในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:หญ้าเผ่าย่อย Setariinae (Poaceae) ในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของกล้วยไม้ดินในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี

Img

ที่มา:วารสารพฤกษศาสตร์ไทย

หัวเรื่อง:การศึกษาอนุกรมวิธานของกกสกุล Carex L. และ Scleria Berg. ในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี

Img
Img

ที่มา:วารสารพฤกษศาสตร์ไทย

หัวเรื่อง:หญ้าวงศ์ย่อย Chloridoideae (Poaceae) ในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:สัณฐานวิทยาและนิเวศวิทยาบางประการของเหลืองพิศมร (Spathoglottis affinis de Vriese)ในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี

Img

Researcher

ดร. ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:อนุกรรมวิธานพืช, การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

Resume