Search Result of "Phromsuthirak, K."

About 41 results
Img

การประชุมวิชาการ

Fingerprint quality assessment using frequency and orientation subbands of block-based fourier transform

ผู้แต่ง:ImgPhromsuthirak, K., ImgDr.Vutipong Areekul, Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำต่อการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนในแม่น้ำเจ้าพระยา

ผู้เขียน:Imgณฐกร ประดิษฐ์สรรพ์

ประธานกรรมการ:Imgนายประมาณ พรหมสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางลัดดา วงศ์รัตน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgจารุวรรณ สมศิริ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของสัตว์พื้นท้องน้ำในอ่างเก็บน้ำ เขื่อนกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgราเมศ ชูสิงห์

ประธานกรรมการ:Imgนายธีระ เล็กชลยุทธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายประมาณ พรหมสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อนุกรมวิธานของหอยกาบน้ำจืดวงศ์ Amblemidae ในลุ่มน้ำมูล

ผู้เขียน:Imgประทุม คำนาค

ประธานกรรมการ:Imgดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวสิตาภา บัวเกษ, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายประมาณ พรหมสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอนพืชกับคุณภาพน้ำ บางประการในแม่น้ำแม่กลอง

ผู้เขียน:Imgผุสดี เทียนถาวร

ประธานกรรมการ:Imgนายประมาณ พรหมสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgจารุวรรณ สมศิริ

กรรมการวิชารอง:Imgนายบพิธ จารุพันธุ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปริมาณโลหะหนักบางชนิด (แคดเมียม, ทองแดง, ตะกั่ว, และสังกะสี) ในสัตว์ทะเลที่เป็นอาหาร บริเวณชายฝั่งโครงการบำบัดน้ำเสียแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgชินชาต โปร่งสระ

ประธานกรรมการ:Imgนายประมาณ พรหมสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุจินต์ ดีแท้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgจารุวรรณ สมศิริ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสะสมและการแพร่กระจายเกลือในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงด้วยน้ำความเค็มต่ำโดยใช้ระบบน้ำหมุนเวียน

ผู้เขียน:Imgวิมลสิริ อึ้งอร่ามถาวร

ประธานกรรมการ:Imgนายประมาณ พรหมสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ยนต์ มุสิก, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้กากถั่วเหลืองและโปรตีนข้าวโพดทดแทนโปรตีนจาก สัตว์ทะเลร่วมกับสารชวนกินในอาหารกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Favricius)

ผู้เขียน:Imgนครินทร์ เรืองพานิช

กรรมการวิชาเอก:Imgมะลิ บุณยรัตผลิน

กรรมการวิชารอง:Imgนายประมาณ พรหมสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาผิวหนังของปลาที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงค่า pH ของน้ำด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

ผู้เขียน:Imgนายประมาณ พรหมสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์, ImgRujiporn Sincharoenkul

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The epidermis of Clarias macrocephalus (G?nther), Pangasius pangasius (Buchanun) and Ophicephalus striatus Bloch unexposed and exposed to the acidity or alkalinity of the water, with the temperature range of 24-29?C, for 96 hours was ultrastructurally studied. At low and high pH, both filament-containing cells in the uppermost surface layer and goblet mucous cells were involved in releasing more mucus. The former produced numerous vesicles passing through terminal web, while the latter increased in number closed to the surface layer. At pH 3.46-3.38 chloride cells which have osmoreguratory function became active in secretory activities, showing distended tubules in their cytoplasms. An unidentified matrix was found in a club cell at high pH. When the experimental time was prolonged to 11 days of low pH exposure (4-6.8), a symptom of necrotic cells at the basal layer occurred, showing abnormalities in their cytoplasms.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 023, Issue 1, Jan 89 - Mar 89, Page 45 - 65 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:คุณภาพน้ำและการใช้จุลินทรีย์อีเอ็มในการเลี้ยง ปลาดุกลูกผสมในระบบน้ำหมุนเวียนแบบกึ่งปิด

ผู้เขียน:Imgจันทร์สว่าง งามผ่องใส

ประธานกรรมการ:Imgดร.ยนต์ มุสิก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายประมาณ พรหมสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีและแบคทีเรีย ที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ

ผู้เขียน:Imgสมาน กูจิ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ยนต์ มุสิก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายประมาณ พรหมสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะชนิดของเม็ดเลือดขาวในปลาช่อนและปลาดุกด้าน

ผู้เขียน:Imgนายประมาณ พรหมสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Four types of leucocytes, namely lymphocytes, neutrophils, eosinophils and macrophages, were found in the gill lamellae and kidney of Clarias batrachus Linnaeus and Ophicephalus striatus Bloch. The fine structure of these cells was described. The differences in electron micrograph appearances among the leucocytes in the same fish species and the resemblance of the same kind of leucocytes in the different fish species were indicated.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 020, Issue 3, Sep 86 - Dec 86, Page 318 - 332 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ระบบการให้อากาศ ต่าง ๆ กัน เพื่อจัดการคุณภาพน้ำและดินพื้นบ่อ ในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในระบบปิด

ผู้เขียน:Imgดำรงค์ โลหะลักณาเดช

ประธานกรรมการ:Imgดร.ยนต์ มุสิก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุนทราภรณ์ ลิ่มสกุล

กรรมการวิชารอง:Imgนายประมาณ พรหมสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาระบบบำบัดน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในระดับห้องปฏิบัติการ

ผู้เขียน:Imgดุสิต เอื้ออำนวย

ประธานกรรมการ:Imgดร.ยนต์ มุสิก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสิริ ทุกข์วินาศ

กรรมการวิชารอง:Imgนายประมาณ พรหมสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาปริมาณโลหะหนักบางชนิดในน้ำ ดินตะกอน และเนื้อเยื่อส่วนต่าง ๆ ของ ปลาบางชนิดในแม่น้ำแม่กลอง

ผู้เขียน:Imgวิกันดา ชัยบุตร

ประธานกรรมการ:Imgนายประมาณ พรหมสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุจินต์ ดีแท้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ยนต์ มุสิก, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การอนุบาลลูกปลาแรดวัยอ่อนด้วยอาหารสำเร็จรูป ที่เคลือบและไม่เคลือบผิวด้วยไข่เปรียบเทียบกับ ไรแดงและรำข้าว

ผู้เขียน:Imgสุทัศน์ เผือกจีน

กรรมการวิชาเอก:Imgวิมล จันทรโรทัย

กรรมการวิชารอง:Imgนายประมาณ พรหมสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเลี้ยงปลานิลด้วยกากตะกอนจากโรงงาน ผลิตเบียร์ที่ผ่านการฉายรังสี

ผู้เขียน:Imgวิทยา ตินนังวัฒนะ

กรรมการวิชาเอก:Imgวิมล จันทรโรทัย

กรรมการวิชารอง:Imgนายประมาณ พรหมสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเจริญเติบโตของปลาเปคูแดง (Piaractus brachypomus cuvier) ในกระชังที่มีความหนาแน่นต่างระดับ

ผู้เขียน:Imgองอาจ คำประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgนายประวิทย์ สุรนีรนาถ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgรังสรรค์ ทรวงชมพันธุ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายประมาณ พรหมสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาปริมาณโลหะหนักบางชนิดในน้ำ ดินตะกอน และเนื้อเยื่อส่วนต่าง ๆ ของปลาบางชนิดในแม่น้ำและคลองรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:Imgวีระวงค์ ตางาม

ประธานกรรมการ:Imgนายประมาณ พรหมสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ศรัณย์ เพ็ชร์พิรุณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgจารุวรรณ สมศิริ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สารกำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนที่ตกค้างในน้ำ ดินตะกอน และปลา ในอ่างเก็บน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgสุทิพย์ จีนาวุธ

ประธานกรรมการ:Imgนายประมาณ พรหมสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgจารุวรรณ สมศิริ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123