Search Result of "Photoemission"

About 9 results
Img

งานวิจัย

โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของนิกเกิลที่มีโครงสร้างแบบบีซีซีโดยการวัดโฟโตอิมิชชัน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Fluorescence study of sugars

ผู้แต่ง:ImgSunida Thongjamroon, ImgDr.Apichart Pattanapokratana, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาโครงสร้างฟิล์มบางกราฟีนปลูกบน SiC(0001)โดยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนโดยใช้แสงซินโครตรอน Photoemission Electron Microscopy (PEEM)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จริน โอษะคลัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของนิกเกิลที่มีโครงสร้างแบบบีซีซีโดยการวัดโฟโตอิมิชชัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. อภิชาติ พัฒนโภครัตนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Liquid Crystals, Optical Tweezers, Colloids, Lasers, Polymers

Resume

Img

Researcher

ดร. สุธาสินี กิตยาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีอนินทรีย์ ตัวเร่งปฏิกิริยา การสังเคราะห์ และวิเคราะห์ตัวเร่งปฎิกิริยา

Resume

Img

Researcher

ดร. อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume