Search Result of "Phitirat Wongsutinwattana"

About 4 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพในพื้นที่ภาคกลาง (โครงการวิจัยย่อย) (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวนุชประวีณ์ ลิขิตศรัณย์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอภิญญา สุพิชญ์, อาจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

Researcher

นางสาว นุชประวีณ์ ลิขิตศรัณย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาธุรกิจโรงแรมและไมซ์ คณะอุตสาหกรรมบริการ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การท่องเที่ยว, อุตสาหกรรมบริการ , แผนยุทธศาสตร์

Resume

Img

Researcher

นางสาว อภิญญา สุพิชญ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาธุรกิจท่องเที่ยวและการบิน คณะอุตสาหกรรมบริการ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การโรงแรมและท่องเที่ยว

Resume