Search Result of "Phansak, P."

About 84 results
Img

Researcher

ดร. พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษาการใช้สัญญาณอินฟราเรดทำระบบช่วยเข้าจอดเรือ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการดำเนินงานปัญหาพิเศษ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์เพื่อหามลพิษทางอากาศในอนุภาคฝุ่นจากอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาทุ่นลอยน้ำอัจฉริยะเพื่อใช้เป็นชุดทดสอบระบบอัตโนมัติ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgศิวกร สุขประเสริฐชัย, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวศลิษา วังทอง, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยตามแผนปฏิบัติการ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนายานสำรวจใต้น้ำไร้คนขับ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ยอดชาย เตียเปิ้น, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาทุ่นลอย drifter เพื่อวัดข้อมูลคลื่น (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์มลพิษจากฝุ่นในอากาศในอำเภอศรีราชา (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, Imgดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, Imgนายสันติ รักษาวงศ์, อาจารย์

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นางสาว โสภณา คุณุทัย

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

สาขาที่สนใจ:-

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Non-linearity Analysis of Ship Roll Gyro-stabilizer Control System

ผู้แต่ง:ImgMr.Sathit Pongduang, Assistant Professor, ImgDr.Chatchapol Chungchoo, Associate Professor, ImgDr.Phansak Iamraksa, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
12345