Search Result of "Petchaboon, K"

About 26 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาการปลูกพันธุ์แก้วมังกรผิวทองที่ระดับความสูงต่างกันในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลย (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประภาส ช่างเหล็ก

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Academic Role of Kasetsart University in Solving Agricultural Problems of Farmers at Namnow District, Petchaboon Province

ผู้แต่ง:ImgDr.wandee sutthinarakorn, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวทางบรรเทาอุทกภัยเมืองเพชรบูรณ์

ผู้เขียน:Imgกานต์ โพธิดอกไม้

ประธานกรรมการ:Imgนายชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgSurachai Lipiwattanakarn

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการระหว่างไทย-อินเดีย

หัวเรื่อง:-

Img

ที่มา:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาการปลูกพันธุ์แก้วมังกรผิวทองที่ระดับความสูงต่างกันในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลย

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

หัวเรื่อง:ผลการฝึกอบรมการผลิตสื่อการสอนสำหรับครูในสังกัดเขตการศึกษา 1 จังหวัดเพชรบูรณ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของปุ๋ยเม็ดและปุ๋ยทางใบที่มีต่อคุณภาพและผลผลิตของสตรอเบอรี่พันธุ์ไทโอกาที่ปลูกในดินเสื่อมโทรมจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้เขียน:Imgนายนคร เหลืองประเสริฐ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Chemical fertilizer grades 13-13-21 and 15-15-15 were applied to the soil in combination with either foliar fertilizer grade 8-16-28 or seaweed extract sprays to increase yield improve fruit quality of Tioga strawberry. Soil application of fertilizer 13-13-21 or 15-15-15 equally at 25 gm./pt./month in combination with foliar fertilizer or seaweed extract sprays increased fruit weight over sole fertilizer 15-15-15 treatment. However 13-13-21 chemical fertilizer seemed to have better yield when compared to 15-15-15. In addition to granular fertilizers, yield per plant markedly increased by seaweed extract. Fruit sugar content was not affected by any treatments using in this experiment.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 030, Issue 4, Oct 96 - Dec 96, Page 409 - 413 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์

หัวเรื่อง:(ไม่ใช่ Proceedings) การประเมินผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวของเกษตรกร ต. น้ำหนาว และ ต. โคกมน อ. น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์

Img

ที่มา:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาการปลูกพันธุ์แก้วมังกรผิวทองที่ระดับความสูงต่างกันในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประภาส ช่างเหล็ก

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารโรงเรียนเอกชนระดับ ประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้เขียน:Imgศิริวัฒน์ พหลทัพ

ประธานกรรมการ:Imgดร.อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสมบัติ ประสงค์สุข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นางสาว พัชรา โพธิ์งาม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

ที่มา:กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม

หัวเรื่อง:การประเมินผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวของเกษตรกร ต. น้ำหนาว และ ต. โคกมน อ. น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางผ่องศรี จิตตนูนท์, Imgดร.วิภาภรณ์ ณ ถลาง

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวเรื่อง:ศูนย์สาธิตและส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงเกษตรกรในพื้นที่สูงและลาดชันบริเวณพื้นที่สถานีวิจัยเพชรบูรณ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประภาส ช่างเหล็ก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเวช เต๋จ๊ะ, Imgนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน

12