Search Result of "Personalized Learning"

About 5 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยอุปกรณ์มือถือโดยใช้เทคโนโลยีเสริมความจริงสำหรับการเรียนรู้ส่วนบุคคล (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. เดชศิริ โนภาส, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Andragogy, Lifelong Learning, Multicultural Studies, Corporate English Training, Workplace Learning, Personalized Learning, English for Communication

Resume

Img

Researcher

นางสาว ฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Game based learning , Multimedia , Augmented Reality

Resume