Search Result of "Peronosclerospora sorghi"

About 10 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืช ครั้งที่ 10: การอารักขาพืชไทยในสภาวะโลกร้อน

หัวเรื่อง:เชื้อรา Peronosclerospora sorghi ที่ต้านทานสารเคมีชักนำให้เกิดโรคราน้ำค้างที่รุนแรงในข้าวโพด

Img
Img
Img

Researcher

นางสาว จีรนันท์ แหยมสูงเนิน

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. พัชรวิภา ใจจักรคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เชื้อราก่อโรคพืช , พันธุศาสตร์ประชากร

Resume

Img

Researcher

นางสาว วราภรณ์ บุญเกิด

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคของข้าวโพดและการจัดการ

Resume

Img

Researcher

ดร. สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย , โรคของพืชตระกูลถั่วและพืชน้ำมัน , ระบบการจัดการโรคพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

Resume