Search Result of "Pepijn Schreinemachers"

About 15 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

The Externalities of Pesticide Use in Upland Agriculture in Northern Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Suwanna Praneetvatakul, Associate Professor, ImgPepijn Schreinemachers, ImgPiyatat Pananurak, ImgPrasnee Tipraqsa,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Pesticide Productivity of Vegetable Production in Cambodia

ผู้แต่ง:ImgPhearun Heng, ImgDr.Suwanna Praneetvatakul, Associate Professor, ImgPepijn Schreinemachers, ImgDr.santi sanglestsawai, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

งานวิจัย

นโยบายทางเลือกในการใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชในวงกว้างของประเทศไทย (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในภาคการเกษตร (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปรัศนีย์ ทิพย์รักษา, Imgดร.ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร , การพัฒนาแบบยั่งยืน

Resume

Img

Researcher

ดร. จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรในพื้นที่สูง, การประยุกต์แบบจำลอง Multi-Agent System เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดิน, การประยุกต์แบบจำลอง Positive Mathematical Programming เพื่อการวิเคราะห์นโยบาย, การวิเคราะห์การจัดสรรทรัพยากรและการจัดการโดยใช้แบบจำลอง Linear Programming

Resume

Img

Researcher

ดร. สันติ แสงเลิศไสว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร, เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร, การประมูลค่าโดยไม่มีราคาตลาด

Resume

Img

Researcher

ดร. กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนา, เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้ม, เศรษฐกิจการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

Resume