Search Result of "Pelletizing"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Exergy analysis on torrefied rice husk pellet in fluidized bed gasification

ผู้แต่ง:ImgDr.Kanit Manatura, Associate Professor, ImgLu, J.-H., ImgWu, K.-T., ImgHsu, H.-T.,

วารสาร:

Img Img

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการปั้นเม็ด และการอบด้วยลมร้อน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. คณิต มานะธุระ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การแปลงสภาพชีวมวลและวัสดุเหลือทิ้ง, การอนุรักษํพลังงานในอาคารและโรงงาน, การควบคุมมลพิษทางอากาศ

Resume